Opinie o Nas
satisfaction_HEADER
__________________
__________________
__________________
__________________

» przeczytaj wszystkie opinie

regulamin

 1. DEFINICJE

  1. Sprzedawca — spółka Bea Beleza Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Reglowej 4 (60-113 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000415490, posiadająca NIP: 7792383864 oraz REGON: 301582331, adres email: sklep@beabeleza.pl
  2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę na stronie http://www.sklep.beabeleza.pl
  3. Kupujący
   1. osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia),
   2. osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, której przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę na zawarcie umowy;
   3. osoba prawna,
   4. jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,
   dokonująca zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
  4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną nabywającą towary wystawiane przez Sprzedawcę w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Towar – wystawione przez Sprzedawcę w Sklepie kosmetyki do pielęgnacji ciała (w szczególności do włosów lub skóry głowy), akcesoria do pielęgnacji, stylizacji lub koloryzacji włosów oraz akcesoria fryzjerskie;
  6. Przewoźnik – jeden z określonych poniżej podmiotów, za pośrednictwem którego Sprzedawca, zgodnie z wyborem Kupującego, dokonuje dostawy Towaru nabytego w Sklepie przez Kupującego pod wskazany przez Sprzedawcę adres:
   1. Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa NIP:525 000-73-13, nr KRS:0000334972,
   2. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62 052 Komorniki, NIP:785-15-61-831, nr KRS:0000005009;
   3. InPost Paczkomaty sp. z o.o. ul. Malborska 130, 30-634 Kraków, NIP:6792895061, KRS:0000255841
  7. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku niebędące świętami ustawowymi.
  8. Regulamin – niniejszy regulamin
  9. Użytkownik – Kupujący posiadający w ramach Sklepu indywidualne konto stworzone przez Kupującego poprzez podanie w systemie informatycznym Sklepu danych identyfikacyjnych Kupującego
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów dokonywanych przez Sprzedawcę w Sklepie. Regulamin można wydrukować bądź zapisać za pomocą funkcji „Zapisz” w wyszukiwarce. Regulamin można również pobrać w formacie PDF, w pliku który znajduje się na końcu strony internetowej http://www.sklep.beabeleza.pl/regulamin,11, pod tekstem DOKUMENTY DO POBRANIA. Odczytanie regulaminu w PDF wymaga oprogramowania Adobe Reader, dostępnego na stronie www.adobe.com
  2. Do umów sprzedaży Towarów wystawionych przez Sprzedawcę w Sklepie stosuje się prawo polskie, w tym także wobec Kupujących mających miejsce zwykłego pobytu bądź siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego.
  4. Kupujący może dokonywać zakupów Towarów w Sklepie składając jednorazowe zamówienie bez konieczności rejestracji bądź Kupujący może zarejestrować się jako Użytkownik poprzez wybór aktywnej zakładki „zarejestruj się” i wypełnienie formularza z podaniem danych logowania [email, hasło] oraz danych identyfikacyjnych. Finalizacja rejestracji jako Użytkownik wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień.
  5. Rejestracja jako Użytkownik jest nieodpłatna.
  6. W sprawach związanych z nabywaniem Towarów w Sklepie Sprzedawca zastrzega możliwość telefonicznego kontaktowania się z Kupującym, na numer telefonu podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji Użytkownika. Rozmowy telefoniczne są rejestrowane.
  7. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądanie wystawionych w Sklepie Towarów oraz składanie zamówień na Towary jest możliwe za pośrednictwem:
   1. urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub podobną;
   2. aktywnego konta poczty elektronicznej [email].
 3. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

  1. Towary są nowe i oryginalne. Inne istotne właściwości Towarów określone są w ich opisie w Sklepie a także na samych Towarach, będąc trwale z nimi połączone lub zawarte na załączonym do towaru dowodzie zakupu.
 4. CENY

  1. Ceny Towarów wystawianych przez Sprzedawcę w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny nie obejmują jednak kosztów dostawy, w tym kosztów ewentualnych opłat celnych.
  2. Informacja o cenie Towaru wystawionego przez Sprzedawcę w Sklepie ma charakter wiążący w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia, chyba że strony wspólnie postanowią inaczej.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów wystawianych w Sklepie, w tym wprowadzania oraz odwoływania cen promocyjnych, przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.
 5. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  1. Zawartość Sklepu oraz wszelkie informacje zawarte w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  2. Nabycie Towarów inicjowane jest w następstwie złożenia przez Kupującego zamówienia wybranego Towaru poprzez wybór opcji Dodaj do Koszyka w odniesieniu do tego wybranego Towaru oraz podanie przez Kupującego wymaganych danych, w tym w szczególności adresu dostawy, Przewoźnika, sposobu płatności. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z podaniem błędnych, nieprawdziwych bądź niekompletnych danych, w szczególności adresu dostawy.
  3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok jako zarejestrowany Użytkownik bądź bez konieczności rejestracji w trybie złożenia jednorazowego zamówienia.
  4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, Umowę ze Sprzedawcą zawrzeć może wyłącznie osoba, która jest umocowana do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu.
  5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia na Towar, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Kupującemu na adres poczty elektronicznej (email) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji Użytkownika w Sklepie informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o potwierdzeniu złożenia zamówienia.
  6. Moment przyjęcia zamówienia do realizacji uzależniony jest od wybranej przez Kupującego formy płatności:
   1. w przypadku zamówienia z wybraną przez Kupującego opcją płatności przy odbiorze Towaru (odbiór osobisty albo dostawa za pobraniem) realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zakończeniu procesu składania zamówienia,
   2. w przypadku zamówienia z wybraną opcją płatności systemem internetowych płatności on-line realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności w całej należności od operatora płatności,
   3. w przypadku zamówienia z wybraną opcją płatności przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty całej należnej płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  7. Sprzedawca przesyła Kupującemu informację e-mailową o zrealizowaniu zamówienia tj. o skompletowaniu zamówienia i jego gotowości do odbioru osobistego albo wydania Przewoźnikowi.
  8. Jeżeli zamówiony Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy lub z innych przyczyn i brak jest możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego na adres poczty elektronicznej (email) bądź telefonicznie na numer telefonu podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji Użytkownika nie później niż w terminie 30 dni od daty doręczenia Kupującemu potwierdzenia o złożeniu zamówienia.
  9. Jeżeli zamówiony Towar jest dostępny w części, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego na adres poczty elektronicznej (email) bądź telefonicznie na numer telefonu podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji Użytkownika oraz o następujących możliwościach, spośród których Kupujący musi dokonać wyraźnego wyboru, informując o tym Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej (email) Sprzedawcy bądź w trakcie rozmowy telefonicznej:
   1. częściowa realizacja zamówienia – zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę w odniesieniu do dostępnych Towarów, wskazanych przez Sprzedawcę w poczcie elektronicznej (email), a płatność za zamówienie w niezrealizowanej części zostanie zwrócona Kupującemu w takiej samej formie w jakiej Kupujący dokonał płatności na rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wskazania przez Sprzedawcę częściowej realizacji zamówienia ; w pozostałym zakresie Sprzedawca zostanie zwolniony z obowiązku świadczenia, albo
   2. anulowanie całości zamówienia – zamówienie zostaje anulowane w całości, w przypadku dokonania płatności przez Kupującego płatność ta zostanie zwrócona w takiej samej formie w jakiej Kupujący dokonał płatności na rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia w całości.
  10. W przypadku zamówień z dostawą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia podlegają odrębnemu uzgodnieniu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
  11. W przypadku zamówienia z wybraną opcją płatności systemem internetowych płatności bądź przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy, jeżeli Kupujący nie dokona płatności za zamówione Towary niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, składając w tym celu Kupującemu stosowne oświadczenie woli ze skutkiem na dzień, w którym zostanie ono doręczone Kupującemu. W takim przypadku umowa sprzedaży uważana będzie za niezawartą, a zamówienie za anulowane. Sprzedawca może wykonać prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty bezskutecznego upływu terminu dokonania płatności za Towary przez Kupującego.
 6. FORMY PŁATNOŚCI

  1. Z zastrzeżeniem pkt 2 niniejszego rozdziału, Kupujący ma możliwość wybrania następujących form płatności za zakupiony Towar:
   1. płatność przy odbiorze Towaru:
    1. w przypadku osobistego odbioru Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy (ul. Głogowska 260, Centrum Handlowe Emka, Budynek C, Box 4, 60-104 Poznań) – gotówką lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie,
    2. w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem Przewoźnika –gotówką do rąk przedstawiciela Przewoźnika (tzw. dostawa „za pobraniem”),
   2. płatność przed odbiorem Towaru (płatność z góry):
    1. systemem internetowych płatności on-line,
    2. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie o numerze 84 1240 6609 1111 0010 4804 9398.
  2. W przypadku zamówień z dostawą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej płatność powinna być dokonana w sposób wskazany w ust.1 pkt b powyżej.
 7. DOSTAWA I ODBIÓR OSOBISTY TOWARÓW.

  1. Wydanie towaru Kupującemu następuje zgodnie z regułami kodeksu cywilnego. W przypadku Kupującego niebędącego Konsumentem wydanie jest dokonane z chwilą przekazania Towaru Przewoźnikowi. W przypadku Konsumenta wydanie jest dokonane z chwilą wydania Towaru przez Przewoźnika Konsumentowi, chyba, że Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego albo chyba, że Konsument nie wykonuje bądź nieprawidłowo wykonuje swoje zobowiązania wynikające ze złożonego Zamówienia. W tym ostatnim przypadku przyjmuje się, że wydanie Towaru nastąpiło w dniu, w którym Przewoźnik wydałby Towar Konsumentowi.
  2. Z zastrzeżeniem pkt 10 poniżej, Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem Przewoźnika pod wskazany przez Kupującego podczas składania Zamówienia adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź do wybranego przez Kupującego podczas składania Zamówienia paczkomatu InPost. Dostawa Towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem Przewoźnika po uprzednim uzgodnieniu między Sprzedawcą a Kupującym możliwości takiej dostawy i jej kosztów oraz formy płatności za zamówiony towar.
  3. Zmiana adresu dostawy na adres inny niż podany przy składaniu zamówienia jest możliwa do czasu przesłania Kupującemu informacji e-mailowej o zrealizowaniu zamówienia (rozdział V, pkt 7 Regulaminu) oraz pod warunkiem podania następujących informacji:
   1. imię i nazwisko Kupującego,
   2. numer zamówienia;
  4. W przypadku zmiany adresu dostawy, o której mowa w pkt. 3 powyżej, postanowienie rozdziału V, pkt 2 zdanie ostatnie znajduje zastosowanie.
  5. Wyboru Przewoźnika dokonuje Kupujący w trakcie składania zamówienia.
  6. Koszty dostawy Towaru są uzależnione od wybranego przez Kupującego Przewoźnika oraz wartości zamawianych Towarów. Koszty te pokrywa Kupujący, chyba że wartość zakupionych Towarów przekracza określony przez Sprzedawcę próg – w takiej sytuacji koszty dostawy pokrywa Sprzedawca. Szczegółowe wskazanie kosztów dostawy i progu wartości zakupów, po przekroczeniu którego koszty dostawy pokrywa Sprzedawca, znajduje się w formularzu zamówienia.
  7. Termin dostarczenia przesyłki przez Przewoźnika do Kupującego zależy od Przewoźnika. Wszelkie terminy wskazane przy składaniu Zamówienia są jedynie terminami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie przez Przewoźnika. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z opóźnienia Przewoźnika, chyba, że Kupującym jest Konsument. Jeżeli doręczenie Towaru przez Przewoźnika przekracza 14 dni od dnia otrzymania informacji e-mailowej o zrealizowaniu zamówienia (rozdział V, pkt 7 Regulaminu), Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o tym fakcie celem wyjaśnienia przyczyn takiej sytuacji.
  8. W celu zagwarantowania najwyższej jakości obsługi i sprawnego rozpatrywania ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych Sprzedawca stosuje następujące środki ostrożności:
   1. wszystkie przesyłki pakowane są pod nadzorem kamer przemysłowych, dzięki czemu możliwe jest odtworzenie zawartości paczki w momencie jej zamknięcia przed nadaniem Przewoźnikowi,
   2. wszystkie Towary są zabezpieczane przed uszkodzeniem w trakcie transportu poprzez ich owinięcie folią bąbelkową lub użycie poduszek powietrznych dla wypełnienia wolnych przestrzeni lub też przez użycie innych równoważnych w działaniu środków bezpieczeństwa,
   3. wszystkie przesyłki są zabezpieczane przed otwarciem przez nieupoważnione osoby poprzez zaklejenie paczek firmową folią zabezpieczającą,
   4. niezależnie od podpunktów a. – c. wszystkie przesyłki są ubezpieczane na czas transportu.
  9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru przez Kupującego przesyłki, że firmowa folia zabezpieczająca, o której mowa w pkt 7 podpkt c. niniejszego rozdziału, jest naruszona, że przesyłka doznała uszkodzenia lub ubytku bądź że brak jest wszystkich lub niektórych zamówionych Towarów Przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Kupujący może zażądać sporządzenia takiego protokołu, gdy stwierdzi powyższe okoliczności. W przypadku Konsumentów taka procedura nie ma wpływu na tryb postępowania reklamacyjnego, jednakże może umożliwić Sprzedawcy sprawniejsze jego przeprowadzenie. W przypadku Kupujących niebędących Konsumentami żądanie sporządzenia protokołu w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu, jest warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
  10. Towar zakupiony w Sklepie można również odebrać osobiście w sklepie stacjonarnym (ul. Głogowska 260, Centrum Handlowe Emka, Budynek C, Box 4, 60-104 Poznań) w Dni Robocze w godzinach od 8:00-17:00. Przy odbiorze osobistym Kupujący nie ponosi żadnych opłat związanych z osobistym odbiorem towaru.
  11. Towar pozostaje gotowy do odbioru osobistego przez Kupującego w miejscu, o którym mowa w pkt 10 powyżej, przez kolejnych 5 (pięć) Dni Roboczych od dnia przesłania Kupującemu informacji e-mailowej o zrealizowaniu zamówienia i jego gotowości do odbioru osobistego (rozdział V, pkt 7 Regulaminu).
  12. W przypadku, gdy osobisty odbiór Towaru przez Kupującego w terminie określonym w pkt 11 powyżej nie będzie możliwy, Sprzedawca i Kupujący mogą uzgodnić inny termin osobistego odbioru Towaru przez Kupującego.
  13. Przewoźnik – zgodnie z zasadami dostawy tego Przewoźnika – może określić termin w jakim Towar będzie oczekiwał na odbiór w wybranym przez Kupującego podczas składania Zamówienia paczkomacie InPost albo w przypadku nieudanej próby doręczenia może pozostawić informację [awizo] o próbie doręczenia Towaru, terminie ponownej próby doręczenia Towaru przez Przewoźnika lub miejscu i terminie odebrania Towaru przez Kupującego albo może skontaktować się z Kupującym telefonicznie i poinformować o powyższym Kupującego.
  14. Jeżeli Kupujący nie odbiera Towaru w terminie określonym przez Przewoźnika bądź opóźnia odbiór Towaru z powodu nieuzasadnionej odmowy jego przyjęcia, Sprzedawca może naliczyć uzasadnioną opłatę za przechowanie Towaru oraz inne uzasadnione koszty z tym związane. Sprzedawca poinformuje Kupującego na podany przez niego adres poczty elektronicznej (email) o przechowaniu Towaru na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego, dodatkowym terminie odbioru Towaru z zagrożeniem odstąpienia od umowy sprzedaży.
  15. W przypadku nieodebrania Towaru przez Kupującego w terminie określonym w pkt 11 powyżej, o ile Sprzedawca i Kupujący nie uzgodnią innego terminu odbioru towaru Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży, składając w tym celu Kupującemu stosowne oświadczenie woli ze skutkiem na dzień, w którym zostanie ono doręczone Kupującemu. W takim przypadku umowa sprzedaży uważana będzie za niezawartą, a zamówienie za anulowane. Powyższe postanowienia stosują się odpowiednio w przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu odbioru Towaru uzgodnionego pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w trybie przewidzianym w pkt 12 bądź pkt 14 powyżej.
  16. W przypadku wykonania przez Sprzedawcę prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, zastrzeżonego na jego rzecz w pkt 15 powyżej, Sprzedawca zwraca Kupującemu w takiej samej formie w jakiej Kupujący dokonał płatności na rzecz Sprzedawcy uiszczoną cenę wraz z kosztami dostawy, która może zostać pomniejszona o koszty przechowania Towaru na rzecz Kupującego, koszty związane z ponowną próbą doręczenia Towaru i zwrotu Towary przez Przewoźnika do Sprzedawcy oraz inne uzasadnione koszty, poniesione przez Sprzedawcę. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność przy odbiorze (Rozdział VI, pkt. 1 a) Sprzedawca może obciążyć Kupującego kosztami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
  17. Sprzedawca jest uprawniony do ograniczenia formy płatności do wskazanej w Rozdziale VI pkt. 1 b) wobec Kupującego, który w szczególności z przyczyn leżących po jego stronie, co najmniej dwukrotnie nie wykonuje bądź nieprawidłowo wykonuje swoje zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży.
 8. ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY I SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

  1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż Przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę tj. spółka Bea Beleza Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Reglowej 4 (60-113 Poznań), tel. 61 866 77 56 adres email: reklamacje@beabeleza.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z przykładowego wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego poniżej w pkt 3 Regulaminu bądź umieszczonego w pliku PDF, który znajduje się na końcu strony internetowej http://www.sklep.beabeleza.pl/regulamin,11, pod tekstem DOKUMENTY DO POBRANIA, jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. Przykładowy Wzór Formularza Odstąpienia od Umowy:
   WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
   (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   Bea Beleza Polska sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Reglowej 4 (60-113 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000415490, posiadająca NIP: 7792383864 oraz REGON: 301582331

   – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy................................ (*)/ umowy dostawy następujących rzeczy................................(*)/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy...............................(*)/o świadczenie następującej usługi...................................(*)
   – Data zawarcia umowy...........................(*)/odbioru.........................(*)
   – Imię i nazwisko konsumenta(-ów):........................................................
   – Adres konsumenta(-ów):...........................................................................
   – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
   – Data
   (*) Uzupełnić bądź Niepotrzebne skreślić.
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta do Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Konsument proszony jest o odesłanie lub przekazanie Towaru Sprzedawcy na adres (ul. Głogowska 260, Centrum Handlowe Emka, Budynek C, Box 4, 60-104 Poznań), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem 14 dni.
  7. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku przesyłki zalecane jest, aby zwracany Towar był odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”.
  8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  9. W celu usprawnienia realizacji prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy Sprzedawca prosi o dołączenie dowodu zakupu Towaru. Brak dowodu zakupu nie stanowi jednak warunku odstąpienia od umowy ani też warunku zwrotu Konsumentowi ceny zapłaconej przez niego za zakupiony Towar powiększonej o koszty jego dostawy do Konsumenta.
  10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  11. Za moment złożenia przez Konsumenta oświadczenia o jego odstąpieniu od umowy uważa się zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – moment, w którym oświadczenie Konsumenta doszło do Sprzedawcy w taki sposób, że Sprzedawca mógł zapoznać się z treścią tego oświadczenia.
 9. REKLAMACJE.

  1. Towar kupiony w ramach Sklepu przez Konsumenta podlega reklamacji w przypadku stwierdzenia jego niezgodności z umową (wada fizyczna) w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561-5563 kodeksu cywilnego oraz na zasadach opisanych w tej ustawie oraz w pkt 2-9 niniejszego rozdziału.
  2. Reklamację dotyczącą zakupionego w Sklepie towaru Konsument może składać w następujący sposób:
   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej (e–mail) na adres mailowy: reklamacje@beabeleza.pl
   2. pisemnie na adres sklepu stacjonarnego Sprzedawcy (ul. Głogowska 260, Centrum Handlowe Emka, Budynek C, Box 4, 60-104 Poznań),
   3. osobiście w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy (ul. Głogowska 260, Centrum Handlowe Emka, Budynek C, Box 4, 60-104 Poznań).
  3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Konsument powinien podać:
   1. imię i nazwisko, adres do korespondencji
   2. określenie Towaru niezgodnego z umową,
   3. datę zakupu i otrzymania Towaru,
   4. datę ujawnienia niezgodności Towaru z umową,
   5. opis niezgodności towaru z umową;
  4. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego Sprzedawca prosi o załączenie do zgłoszenia reklamacyjnego dowodu zakupu Towaru oraz o podanie numeru zamówienia.
  5. Towar niezgodny z umową Konsument może dostarczyć osobiście lub przesłać na adres ul. Głogowska 260, Centrum Handlowe Emka, Budynek C, Box 4, 60-104 Poznań. W przypadku przesyłki Towaru niezgodnego z umową zalecane jest, aby Towar był odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej przez Konsumenta reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
  7. O uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji Sprzedawca zawiadomi Konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeżeli Konsument nie wskazał adresu poczty elektronicznej w zgłoszeniu reklamacyjnym, wówczas Sprzedawca poinformuje go o rozpatrzeniu reklamacji drogą pisemną na adres podany przez Kupującego podczas zawarcia umowy.
  8. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego poniesione przez Konsumenta koszty związane z dostarczeniem wadliwego Towaru do Sprzedawcy, koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.
  9. W odniesieniu do Towaru sprzedanego Kupującemu niebędącemu Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 10. DANE OSOBOWE

  1. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego przy rejestracji w Sklepie oraz składaniu zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę (tj. Bea Beleza Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Reglowej 4, 60-113 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000415490, posiadająca NIP: 7792383864 oraz REGON: 301582331), który jest ich administratorem w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
  2. Sprzedawca powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się listownie pod adresem ul. Reglowa 4, 60-113 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: inspektor@beabeleza.pl.
  3. Dane osobowe uzyskane od Kupującego przy składaniu przez niego zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia, tj. zawarciem lub wykonaniem umowy sprzedaży towaru na rzecz Kupującego, w tym do dokonaniem płatności oraz zlecenia Przewoźnikowi dostawy towaru (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedawcy są możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z tytułu umów sprzedaży towarów zawartych za pośrednictwem Sklepu, w szczególności obrony przed roszczeniami z tytułu rękojmi przysługującej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz roszczeniami przysługującymi konsumentom z tytułu odstąpienia od umowy zawartej na odległość na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  4. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej wyraźnej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu informowania Kupującego o promocjach i nowych Towarach dostępnych w Sklepie.
  5. Dane osobowe Kupującego przekazywane są na rzecz wybranego przez niego Przewoźnika, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje dostawy Towarów nabytych w Sklepie przez Kupującego. Dane osobowe Kupującego mogą być również przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi księgowe, usługi prawne oraz usługi IT.
  6. Dane osobowe Kupującego nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  7. Dane osobowe Kupującego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  8. Dane osobowe Kupującego są przechowywane do czasu upływu terminów dochodzenia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, a w przypadku wszczęcia jakichkolwiek postępowania dotyczącego dochodzenia tych roszczeń - do ostatecznego zakończenia tego postępowania a w przypadku zgody, o której mowa w pkt 4 powyżej – do czasu cofnięcia zgody.
  9. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku zgody, o której mowa w pkt 4 powyżej – także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji powyższych uprawnień można przesłać stosowną wiadomość pisemnie na adres Sprzedawcy albo poczta elektroniczną na adres sklep@beabeleza.pl bądź zgłosić w panelu klienta w Sklepie.
  10. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą, narusza przepisy RODO.
  11. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę (uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży Towarów).
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. 1. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów. W szczególności może on zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego, których lista dostępna jest pod adresem internetowym https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Zasady działania stałych polubownych sądów konsumenckich dostępne są na ich stronach internetowych pod adresami internetowymi wskazanymi na stronie internetowej zawierającej listę stałych polubownych sądów konsumenckich, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Konsument ma również możliwość skorzystania z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich za pomocą elektronicznej ogólnoeuropejskiej platformy internetowej ODR dostępnej na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr. Skorzystanie z pozasądowych metod rozwiązywania sporów nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Konsumenta do rozpatrzenia sporu przez właściwy sąd powszechny zgodnie z pkt 2 poniżej.
  2. W przypadku sporów powstałych między Sprzedawcą a Konsumentem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie właściwości sądu.
  3. W przypadku Konsumentów mających miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (z wyłączeniem Danii) właściwość sądu zostanie określona na podstawie rozporządzenia Rady nr 44/2001 z dn. 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (sekcja 4).
  4. W innych przypadkach, tzn. Kupujący nie jest konsumentem, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z zawartej umowy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  5. Sklep zwolniony jest z odpowiedzialności związanej z blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej (email) wskazany przez Kupującego oraz z usuwaniem i blokowaniem wiadomości poczty elektronicznej (email) przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu używanym przez Kupującego.
  6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania wobec Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do wysokości ceny zapłaconej za złożone zamówienie, którego Sprzedawca nie wykonał bądź nienależycie wykonał w następstwie okoliczności, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
  7. Jeśli któreś z postanowień niniejszego Regulaminu okaże lub stanie się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w części lub w całości, nie narusza to skuteczności i wykonalności pozostałych postanowień. W miejsce postanowień nieważnych bądź nieskutecznych wchodzą odpowiednie przepisy prawa.
  8. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
   1. zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
   2. zmiany form płatności,
   3. zmiany sposobów dostawy,
   4. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
  9. Jednolity tekst zmienionego Regulaminu (tj. tekst z wprowadzonymi zmianami) zostanie zamieszczony w Sklepie z oznaczeniem daty jego opublikowania oraz daty, od której będzie obowiązywał, przypadającej nie wcześniej niż na 30 dni licząc od dnia jego opublikowania.
  10. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone przez zmianą zamówienia oraz zawarte lub wykonane przez zmianą umowy.
  11. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
DOKUMENTY DO POBRANIA:

Twój koszyk jest pusty

masz pytanie?

zadzwoń

+48 61 866 77 56

22 7166 166
Opinie o Bea Beleza na Opineo.pl
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®